GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de toegang tot en het gebruik van alle websites (verder ‘de Websites’) beheert door VIMN Netherlands B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen (verder ‘VIMN’). Bezoekers/gebruikers van de Websites (verder ‘de Gebruikers’) stemmen in met onderstaande gebruiksvoorwaarden door bezoek aan en/of gebruik van de Websites.

AANSPRAKELIJKHEID
VIMN is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de Websites en/of informatie die via de Websites is verkregen. VIMN betracht alle redelijkerwijs mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van haar Websites, maar geeft terzake geen garanties. VIMN biedt ook geen garanties met betrekking tot bereikbaarheid en beschikbaarheid van de Websites en kan derhalve niet aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke dientengevolge is ontstaan.

WEBSITES VAN DERDEN
De Websites bevatten diverse links naar andere websites die door derden worden beheerd. VIMN heeft geen invloed op die andere sites en deze voorwaarden zijn daarop niet van toepassing.VIMN verwijst gebruikers uitdrukkelijk naar de voorwaarden van de betreffende derde. VIMN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites en is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dientengevolge.

RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
Op de inhoud en vormgeving van de Websites - zoals ondermeer op teksten, videos, domeinnamen, merken, databases en afbeeldingen - rusten intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld auteursrecht) van VIMN en/of haar licentiegevers. Gebruikers zijn derhalve gerechtigd tot niet-commercieel privégebruik. Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud en vormgeving van de Websites te distribueren, over te nemen, op te slaan, te framen en/of te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIMN en/of haar licentiegevers.

BIJDRAGES VAN GEBRUIKERS
Gebruikers kunnen op (onderdelen van) de Websites bijdrages leveren in de vorm van ondermeer tekst, beeld, foto’s, video’s, muziek, concepten, deelname aan een forum etc (verder ‘de Bijdrages’). Hierop zijn te allen tijde de volgende bepalingen van toepassing: - Bijdrages worden geleverd op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid. VIMN zal Bijdrages niet vooraf beoordelen en kan terzake derhalve niet aansprakelijk worden gesteld; - Bijdrages zullen niet in strijd zijn met de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer. Gebruikers zullen derhalve geen racistische, seksistische, pornografische, discriminerende, beledigende of lasterlijke Bijdrages leveren;
- Bijdrages zullen niet-commercieel van aard zijn en Gebruikers garanderen dat de Bijdrages nimmer spam, virussen e.d zullen bevatten;
- Bijdrages zullen geen inbreuk maken op de rechten van derden (zoals ondermeer auteursrecht, portretrecht, merkenrecht, het recht op geheimhouding etc);
- Gebruikers dragen door verzending van de Bijdrages naar de Websites direct alle daarop rustende rechten van intellectuele eigendom over op VIMN zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Zonodig zullen Gebruikers alle benodigde aanvullende medewerking verlenen teneinde genoemde overdracht te bewerkstelligen;
- VIMN is te allen tijde gerechtigd de Bijdrages aan te passen;
- Gebruikers garanderen dat VIMN na verzending van de Bijdrages naar de Websites gerechtigd is de Bijdrages onbeperkt te (laten) gebruiken en te (laten) exploiteren ongeacht welke media, platform of vorm.
Gebruikers vrijwaren VIMN voor enige aanspraak van derden tengevolge van enig handelen in strijd met voornoemde bepalingen.

VIMN behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bijdrages, ongeacht de reden daarvoor, onmiddelijk van de Websites te verwijderen en/of Gebruikers uit te sluiten van enig gebruik van de Websites na herhaaldelijk misbruik. VIMN is te allen tijde gerechtigd Gebruikers aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, tengevolge van enig handelen in strijd met voornoemde bepalingen.

GEBRUIK WEBSITE
Gebruikers verplichten zich om de Websites niet te gebruiken:
a. voor enig onwettig doel;
b. op enigerlei wijze die ertoe leidt dat het functioneren van de Websites wordt onderbroken, wordt beschadigd, minder efficiënt wordt of dat de functionaliteit op enigerlei andere wijze wordt aangetast;
c. op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding).

Gebruikers zullen nimmer op enigerlei wijze proberen om broncodes te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), broncodes kopiëren, wijzigen en/of gebruiken als basis voor enig ander werk.

VIMN is te allen tijde gerechtigd Gebruikers aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, tengevolge van enig handelen in strijd met deze bepaling. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES
De bescherming van de persoonsgegevens van Gebruikers is belangrijk voor VIMN. Enig gebruik daarvan gebeurt daarom in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens zoals nader toegelicht in ons [link: privacybeleid].

WEDSTRIJDVOORWAARDEN
Gebruikers kunnen op (onderdelen van) de Websites regelmatig deelnemen aan wedstrijden. VIMN verwijst deelnemers daarbij telkens uitdrukkelijk naar de voorwaarden voor deelname aan de betreffende wedstrijd.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

VRAGEN
Heb je verder nog vragen of opmerkingen ten aanzien van deze voorwaarden, de Websites en/of ons privacybeleid, stuur je vragen of opmerkingen dan naar webmaster@vimn.com.Versie maart 2013